Jaipur Chowpatty  Location : Jaipur, Rajasthan
Designer : Harsh Mittal